Dominik Keil, Sachpreis

STRABAG Neufurth - Tag der offenen Tür, Preise 7-9
Mario Hausberger, Sachpreis

Karl Praunshofer, Sachpreis